ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

Zmluvné podmienky Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z.

a) Prehlásenie

Svojim podpisom na záväznej prihláške zákonný zástupca potvrdzuje, že sa oboznámil so záväznými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Svojim podpisom súčasne potvrdzuje, že dieťa, ktoré zastupuje je schopné po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívny športový tréning a iné športové aktivity a kolektívne športy, a že ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu zmenu režimu, a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa zo Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. bez nároku na vrátenie členského poplatku.

b) Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Športovou akadémiou Mateja Tótha, o.z.  ako poskytovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej prihlášky, jej potvrdením zo strany Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. a zaevidovaním členského poplatku (alebo jeho pomernej časti) člena Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. Tento zmluvný vzťah trvá od podpísania tejto prihlášky do konca príslušného školského roka, t. j. do 30.6., ak nedôjde k jeho skoršiemu skončeniu z dôvodov podľa týchto zmluvných podmienok.  Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. 

Prihláška sa automaticky ruší v nasledovných prípadoch:

  • objednávateľ neuhradí členský poplatok (alebo jeho pomernú časť) najneskôr do 10 dní po doručení prihlášky (ak tieto zmluvné podmienky neurčujú skorší termín),
  • počet detí v rámci jednej tréningovej skupiny nedosiahne min. počet 15 do času začatia prvého tréningu. 

O takýchto dôvodoch zrušenia prihlášky bude zákonný zástupca informovaný bezodkladne po tom, ako takáto skutočnosť nastane.

c) Členský príspevok a spôsob jeho úhrady 

c.1. Výška členského poplatku a jeho úhrada

Výška členského poplatku závisí od toho, do ktorej z dvoch nižšie uvedených kategórií sa dieťa zaraďuje: 

c.1.1. I. stupeň: predškolský vek (4 – 6 rokov) - členský poplatok je 150 €/ školský rok, pričom pri úhrade členského poplatku formou:

c.1.1.1. jedinej (ročnej) úhrady sa poskytuje zľava 10 % (t.j. celková výška členského poplatku po započítaní zľavy je 135 €, výška jedinej ročnej úhrady je 135 €). Úhrada členského poplatku sa vykoná v jednej platbe naraz, a je splatná najneskôr 5 pracovných dní po podpísaní tejto prihlášky.

c.1.1.2. dvoch (polročných) úhrad sa poskytuje zľava 5 % (t.j. celková výška členského poplatku po započítaní zľavy je 142,50 €, výška polročnej úhrady je 71,25 €). Úhrada členského poplatku sa vykoná tak, že: (i) prvá polročná úhrada je splatná najneskôr do 5 pracovných dní po podpísaní tejto prihlášky a (ii) druhá polročná úhrada je splatná najneskôr do 31.1.

c.1.1.3. desiatich (mesačných) úhrad sa zľava neposkytuje (t.j. celková výška členského poplatku je 150 €, výška každej úhrady je 15 €). Úhrada členského poplatku sa  vykoná v desiatich (10) mesačných splátkach počas školského roka, a to vždy najneskôr do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je platba určená. Ak prvú platbu (prvú mesačnú splátku) nie je možné vykonať v lehote podľa predchádzajúcej vety, je táto splatná  najneskôr do 5 pracovných dní po podpísaní tejto prihlášky.

c.1.2. II. stupeň: mladší školský vek (1. stupeň ZŠ: 6 – 10 rokov) - členský poplatok je 240 €/ školský rok, pričom pri úhrade členského poplatku formou:

c.1.2.1. jedinej (ročnej) úhrady sa poskytuje zľava 10 % (t.j. celková výška členského poplatku po započítaní zľavy je 216 €, výška jedinej ročnej úhrady je 216 €). Úhrada členského poplatku sa vykoná v jednej platbe naraz, a je splatná najneskôr 5 pracovných dní po podpísaní tejto prihlášky.

c.1.2.2. dvoch (polročných) úhrad sa poskytuje zľava 5 % (t.j. celková výška členského poplatku po započítaní zľavy je 228 €, výška polročnej úhrady je 114 €). Úhrada členského poplatku sa vykoná tak, že: (i) prvá polročná úhrada je splatná najneskôr do 5 pracovných dní po podpísaní tejto prihlášky a (ii) druhá polročná úhrada je splatná najneskôr do 31.1.

c.1.2.3. desiatich (mesačných) úhrad sa zľava neposkytuje (t.j. celková výška členského poplatku je 240 €, výška každej úhrady je 24 €). Úhrada členského poplatku sa  vykoná v desiatich (10) mesačných splátkach počas školského roka, a to vždy najneskôr do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý je platba určená. Ak prvú platbu (prvú mesačnú splátku) nie je možné vykonať v lehote podľa predchádzajúcej vety, je táto splatná  najneskôr do 5 pracovných dní po podpísaní tejto prihlášky.

c.2. Spôsob úhrady 

Úhrada sa realizuje prevodom na účet podľa pokynov k úhrade od Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z., ktoré zákonný zástupca prevzal spolu s prihláškou.

d) Odstúpenie od zmluvy a jej vypovedanie

d.1. Odstúpenie od zmluvy

d.1.1. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a len v prípade, ak dieťa nemôže navštevovať Športovú akadémiu Mateja Tótha, o.z. z dôvodov, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli známe a týmito dôvodmi sú: 

d.1.1.1. závažné zdravotné dôvody dieťaťa doložené odôvodnenou lekárskou správou od príslušného lekára dieťaťa,

d.1.1.2. odsťahovanie sa dieťaťa,

d.1.1.3. iné dôvody, ak Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. s týmito dôvodmi odstúpenia súhlasí. 

d.1.2. Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.  môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu:

d.1.2.1. ak počet členov detí v rámci jednej tréningovej skupiny v priebehu školského roka klesne pod  min. hranicu 15 detí,

d.1.2.2. závažného porušenia povinnosti zo strany zákonného zástupcu dieťaťa, pričom za závažné porušenie povinnosti zákonného zástupcu sa považujú nasledovné skutočnosti:

i. zákonný zástupca dieťaťa neuviedol alebo lekárske potvrdenie neobsahuje/neobsahovalo informácie potrebné pre riadnu starostlivosť o dieťa a ktoré spolu alebo jednotlivo sú spôsobilé privodiť poškodenie zdravia dieťaťa, alebo zdravie iných účastníkov v Športovej akadémii Mateja Tótha, o.z.,

ii. úhrada akejkoľvek splátky členského poplatku za dieťa (v závislosti od formy úhrady – mesačná, polročná, ročná) je v omeškaní dlhšie ako 15 dní po dni splatnosti.

d.1.2.3. závažného porušenia povinnosti zo strany dieťaťa, ktoré počas tréningu opakovane závažne porušuje poriadok Športovej akadémii Mateja Tótha, o.z., sústavne nerešpektuje pokyny trénera, ohrozuje zdravie seba alebo ostatných účastníkov na tréningu alebo v čase pred ním alebo po ňom, alebo ktoré poškodzuje svojím správaním dobré meno Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. a jeho zákonný zástupca bol už písomne upozornený na nedostatky v správaní sa dieťaťa, pričom tieto neboli odstránené.

Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane (t.j. na adresu sídla Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava alebo na adresu trvalého bydliska člena, ktorú uviedol zákonný zástupca v tejto prihláške). V prípade odstúpenia od zmluvy:

  • podľa bodu 4.1.1 a 4.1.2.1 - zákonnému zástupcovi bude vrátená adekvátna časť uhradeného členského príspevku alebo jeho časti, nárok na inú náhradu mu nevzniká,
  • podľa bodov 4.1.2.2 a 4.1.2.3 - zákonnému zástupcovi nevzniká nárok na vrátenie (uhradeného) členského príspevku alebo jeho časti, a nemá ani iný nárok na náhradu.

d.2. Vypovedanie zmluvy

d.2.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane (t.j. na adresu sídla Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava alebo na adresu trvalého bydliska člena, ktorú uviedol zákonný zástupca v tejto prihláške). V prípade vypovedania zmluvy vzniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie adekvátnej časti členského príspevku alebo jeho časti (podľa formy úhrady). Za dvojmesačnú výpovednú lehotu sa adekvátna časť členského príspevku nevracia.

d.3. Následkom odstúpenia / vypovedania zmluvy je strata členstva člena (zákonného zástupcu a jeho dieťaťa)  v Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z.

e) Záverečné ustanovenia

e.1. Periodicita tréningov:

e.1.1. I stupeň: 1x týždenne s celkovou dotáciou tréningovej jednotky 45 minút.

e.1.2. II. stupeň: 2x týždenne s celkovou dotáciou tréningovej jednotky 60 minút

e.2. Všeobecné ustanovenia

e.2.1. Zákonný zástupca zodpovedá za vhodné športové oblečenie a vhodnú športovú obuv dieťaťa.

e.2.2. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

e.2.3. Za stratu cenností – šperky, mobil, elektronika, peniaze, športový odev a pod., nenesie tréner ani Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. žiadnu zodpovednosť.

e.2.4. Účasť zákonného zástupcu na tréningoch Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. je povolená len počas „otvorených tréningov“, prípadne na základe súhlasu oblastného riaditeľa a trénera. 

e.2.5. V prípade absencie trénera si Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. vyhradzuje právo nahradiť chýbajúceho trénera trénerom inej školy alebo vo výnimočných prípadoch tréning zrušiť a nahradiť ho iný deň, najneskôr do 30 dní od zrušeného tréningu. O rušení alebo zmenách je tréner povinný informovať zákonných zástupcov detí bezodkladne po tom, čo sa o dôvodoch na zrušenie tréningu alebo jeho zmenu dozvedel.

e.2.6. Za škody spôsobené dieťaťom na majetku Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. alebo na majetku inej osoby zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.

e.2.7. Zákonný zástupca dieťaťa sa zaväzuje oboznámiť svoje dieťa s pravidlami správania počas účasti na tréningu, ktoré budú odovzdané zákonnému zástupcovi pri podpise prihlášky a zákonný zástupca svojim podpisom prihlášky potvrdzuje ich prevzatie a zaväzuje sa zabezpečiť, aby ich dieťa dodržiavalo. Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. nezodpovedá za úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia alebo zanedbania pravidiel dieťaťom. Zákonnému zástupcovi bude zároveň odovzdaná aj tzv. obsahová náplň poskytovania plnení zo strany Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. pre jej člena (resp. dieťa).

e.2.8. Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. nezodpovedá za prípadné úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku okolností nezávislých od vôle zodpovednej osoby a v dôsledku zásahu tretích osôb ich protiprávnym konaním, ku ktorému nie sú oprávnení.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „súhlas“)

Dotknutá osoba (dieťa):

Meno, priezvisko: .....................................................................................................................

Trvalý pobyt: .....................................................................................................................

Dátum narodenia: ....................................................................................................................

(ďalej ako „dotknutá osoba“)

Prevádzkovateľ:

Názov združenia: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.

Sídlo: Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO: 42184827

Kontaktné údaje: tel. 0908 260 130, e-mail: info@akademiamatejatotha.sk

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním:

1. svojich osobných údajov uvedených v Prihláške do Športovej akadémie Mateja Tótha alebo Informovanom súhlase rodiča a Elektronickej žiackej knižke v rozsahu:

1.1. meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska na účely identifikácie dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

1.2. telefonický kontakt na účely kontaktovania zákonného zástupcu dieťaťa,

1.3. e-mail na účely kontaktovania zákonného zástupcu dieťaťa, posielanie prihlášky dieťaťa elektronickou formou komunikácie, upomienok a noviniek u prevádzkovateľa,

1.4. číslo bankového účtu vo formáte IBAN na účely identifikácie platby od dotknutej osoby pre prevádzkovateľa;

2. osobných údajov neplnoletej osoby staršej ako 12 rokov, ktorej som zákonným zástupcom (ak je v prihláške dieťaťa takáto osoba poverená na vyzdvihnutie dieťaťa) uvedených v Prihláške do Športovej akadémie Mateja Tótha alebo Informovanom súhlase rodiča v rozsahu:

2.1. meno a priezvisko a vzťah dotknutej osoby k tejto osobe na účely identifikácie osoby poverenej k vyzdvihnutiu dieťaťa,

2.2. telefonický kontakt na účely kontaktovania osoby poverenej k vyzdvihnutiu dieťaťa;

3. osobných údajov dieťaťa uvedených v Prihláške do Športovej akadémie Mateja Tótha alebo Informovanom súhlase rodiča v rozsahu a Elektronickej žiackej knižke:

3.1. meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska na účely identifikácie dieťaťa,

3.2. ročník školy, ktorý dieťa navštevuje na účely posúdenia, či je dieťa oprávnené byť členom u prevádzkovateľa,

3.3. dátum a rok narodenia dieťaťa na účely vykonávania anonymných štatistík športovej výkonnosti, nakoľko športové výsledky sa porovnávajú podľa veku detí,

3.4. výsledky športového testovania na účely stanovenia správneho metodického postupu prevádzkovateľa pre správny rozvoj športovej výkonnosti dieťaťa (pozn.: sú v Elektronickej žiackej knižke chránené heslom, pričom prístup do nej má zákonný zástupca dieťaťa, tréner prevádzkovateľa a administrátor prevádzkovateľa),

3.5. fotografia alebo video záznam z tréningov, podujatí a súťaží na účely zverejnenia fotografie/videa dieťaťa pre propagáciu ŠAMT a/alebo informovania rodičov o úspechoch v ŠAMT, a to (i) na webovom sídle prevádzkovateľa www.akademiamatejatotha.sk  a na facebooku prevádzkovateľa www.facebook.com/akademiamatejatotha, (ii) na webovom sídle príslušnej školy, v ktorej prebieha tréning jednotlivých tréningových skupín alebo v (iii) tlačových propagačných materiáloch o Športovej akadémie Mateja Tótha, spoluorganizátorov a partnerov projektu, (iiii) a iných sociálnych sieťach ŠAMT, spoluorganizátorov a partnerov projektu. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ pri dieťati eviduje aj:

meno a priezvisko konkrétneho trénera u prevádzkovateľa a názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov prevádzkovateľa na účely identifikovania konkrétnej tréningovej skupiny u prevádzkovateľa 

výšku členského príspevku a špecifický variabilný symbol na účely vedenia účtovníctva u prevádzkovateľa,

spôsob úhrady (mesačný, polročný, ročný) na účely identifikácie alikvotnej zľavy z členského príspevku.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu trochu (3) rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že štatutári, zamestnanci a tréneri prevádzkovateľa majú prístup ku všetkým vyššie uvedeným údajom (prichádzajú do kontaktu s prihláškami detí), a niektoré z vyššie uvedených osobných údajov budú sprístupnené i nasledovným sprostredkovateľom/tretím stranám, konkrétne:

a) ekonomicko-administratívni dobrovoľníci prevádzkovateľa, ktorým sú sprístupnené údaje: meno a priezvisko dieťaťa, názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov, výšku členského príspevku a jeho variabilný symbol, spôsob úhrady (mesačný, polročný, ročný), číslo bankového účtu, telefonický kontakt zákonného zástupcu, e-mail zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko, ročník školy, fotografia alebo video záznam,

b) spoločnosť zodpovedná za vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, ktorým sú sprístupnené údaje:  meno a priezvisko konkrétneho trénera, názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov, výšku členského príspevku a jeho variabilný symbol, spôsob úhrady (mesačný, polročný, ročný), zaradenie do vekovej skupiny (materská škola alebo základná škola),

c) spoločnosti spravujúce elektronické žiacke knižky, ktorým sú sprístupnené údaje: meno a priezvisko dieťaťa, kraj, názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov, výsledky testovania dieťaťa, telefonický kontakt zákonného zástupcu, e-mail zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko, ročník školy, fotografia alebo video záznam,

d) dotknutá osoba berie na vedomie, že anonymné výsledky športového testovania, môžu byť použité na vedecké, výskumné a akademické účely, ktoré môžu byť v anonymnej podobe zverejnené v tlačových, elektronických médiách, v záverečných prácach študentov a vedecko-výskumných štúdiách. 

pričom tieto vyššie uvedení sprostredkovatelia/tretie osoby prevádzkovateľa osobné údaje ďalej neposkytujú. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k vyššie uvedeným osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov;
  • namietať spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov získate u prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@akademiamatejatotha.sk

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a svoj súhlas poskytla.

podpis dotknutej osoby

(zákonného zástupcu)

Prílohy na stiahnutie

Kategórie