SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len „súhlas“)

Dotknutá osoba (dieťa): Meno, priezvisko, Trvalý pobyt, Dátum narodenia, 
(ďalej ako „dotknutá osoba“)

Prevádzkovateľ:

Názov združenia: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.

Sídlo: Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

IČO: 42184827

Kontaktné údaje: tel. 0908 260 130, e-mail: info@akademiamatejatotha.sk

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním:

1. svojich osobných údajov uvedených v Prihláške do Športovej akadémie Mateja Tótha alebo Informovanom súhlase rodiča a Elektronickej žiackej knižke v rozsahu:

1.1. meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska na účely identifikácie dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

1.2. telefonický kontakt na účely kontaktovania zákonného zástupcu dieťaťa,

1.3. e-mail na účely kontaktovania zákonného zástupcu dieťaťa, posielanie prihlášky dieťaťa elektronickou formou komunikácie, upomienok a noviniek u prevádzkovateľa,

1.4. číslo bankového účtu vo formáte IBAN na účely identifikácie platby od dotknutej osoby pre prevádzkovateľa;

2. osobných údajov neplnoletej osoby staršej ako 12 rokov, ktorej som zákonným zástupcom (ak je v prihláške dieťaťa takáto osoba poverená na vyzdvihnutie dieťaťa) uvedených v Prihláške do Športovej akadémie Mateja Tótha alebo Informovanom súhlase rodiča v rozsahu:

2.1. meno a priezvisko a vzťah dotknutej osoby k tejto osobe na účely identifikácie osoby poverenej k vyzdvihnutiu dieťaťa,

2.2. telefonický kontakt na účely kontaktovania osoby poverenej k vyzdvihnutiu dieťaťa;

3. osobných údajov dieťaťa uvedených v Prihláške do Športovej akadémie Mateja Tótha alebo Informovanom súhlase rodiča v rozsahu a Elektronickej žiackej knižke:

3.1. meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska na účely identifikácie dieťaťa,

3.2. ročník školy, ktorý dieťa navštevuje na účely posúdenia, či je dieťa oprávnené byť členom u prevádzkovateľa,

3.3. dátum a rok narodenia dieťaťa na účely vykonávania anonymných štatistík športovej výkonnosti, nakoľko športové výsledky sa porovnávajú podľa veku detí,

3.4. výsledky športového testovania na účely stanovenia správneho metodického postupu prevádzkovateľa pre správny rozvoj športovej výkonnosti dieťaťa (pozn.: sú v Elektronickej žiackej knižke chránené heslom, pričom prístup do nej má zákonný zástupca dieťaťa, tréner prevádzkovateľa a administrátor prevádzkovateľa),

3.5. fotografia alebo video záznam z tréningov, podujatí a súťaží na účely zverejnenia fotografie/videa dieťaťa pre propagáciu ŠAMT a/alebo informovania rodičov o úspechoch v ŠAMT, a to (i) na webovom sídle prevádzkovateľa www.akademiamatejatotha.sk a na facebooku prevádzkovateľa www.facebook.com/akademiamatejatotha, (ii) na webovom sídle príslušnej školy, v ktorej prebieha tréning jednotlivých tréningových skupín alebo v (iii) tlačových propagačných materiáloch o Športovej akadémie Mateja Tótha, spoluorganizátorov a partnerov projektu, (iiii) a iných sociálnych sieťach ŠAMT, spoluorganizátorov a partnerov projektu. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ pri dieťati eviduje aj:

 • meno a priezvisko konkrétneho trénera u prevádzkovateľa a názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov prevádzkovateľa na účely identifikovania konkrétnej tréningovej skupiny u prevádzkovateľa 
 • výšku členského príspevku a špecifický variabilný symbol na účely vedenia účtovníctva u prevádzkovateľa,
 • spôsob úhrady (mesačný, polročný, ročný) na účely identifikácie alikvotnej zľavy z členského príspevku.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu trochu (3) rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že štatutári, zamestnanci a tréneri prevádzkovateľa majú prístup ku všetkým vyššie uvedeným údajom (prichádzajú do kontaktu s prihláškami detí), a niektoré z vyššie uvedených osobných údajov budú sprístupnené i nasledovným sprostredkovateľom/tretím stranám, konkrétne:

 1. ekonomicko-administratívni dobrovoľníci prevádzkovateľa, ktorým sú sprístupnené údaje: meno a priezvisko dieťaťa, názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov, výšku členského príspevku a jeho variabilný symbol, spôsob úhrady (mesačný, polročný, ročný), číslo bankového účtu, telefonický kontakt zákonného zástupcu, e-mail zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko, ročník školy, fotografia alebo video záznam,
 2. spoločnosť zodpovedná za vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, ktorým sú sprístupnené údaje:  meno a priezvisko konkrétneho trénera, názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov, výšku členského príspevku a jeho variabilný symbol, spôsob úhrady (mesačný, polročný, ročný), zaradenie do vekovej skupiny (materská škola alebo základná škola),
 3. spoločnosti spravujúce elektronické žiacke knižky, ktorým sú sprístupnené údaje: meno a priezvisko dieťaťa, kraj, názov a sídlo školy, v ktorej sa dieťa zúčastňuje tréningov, výsledky testovania dieťaťa, telefonický kontakt zákonného zástupcu, e-mail zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko, ročník školy, fotografia alebo video záznam,
 4. dotknutá osoba berie na vedomie, že anonymné výsledky športového testovania, môžu byť použité na vedecké, výskumné a akademické účely, ktoré môžu byť v anonymnej podobe zverejnené v tlačových, elektronických médiách, v záverečných prácach študentov a vedecko-výskumných štúdiách. 

pričom tieto vyššie uvedení sprostredkovatelia/tretie osoby prevádzkovateľa osobné údaje ďalej neposkytujú. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

 • žiadať o prístup k vyššie uvedeným osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov;
 • namietať spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov získate u prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@akademiamatejatotha.sk

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a svoj súhlas poskytla.

Prílohy na stiahnutie

Kategórie